PBM värnar om den personliga integriteten


Allmänna dataskyddsförordningen GDPR
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).Vill du läsa mer om detta kan du göra det på Datainspektionens webbplats.


VÅRA DATABEHANDLINGSVILLKOR

De som anförtror PBM sina personuppgifter ska kunna känna sig trygga med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. PBM följer de lagar som finns för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter. 

Uppgifterna behandlas för att PBM genom marknadskommunikation och på andra sätt ska kunna ge kunder och samarbetspartners bättre och mer personliga erbjudanden och upplevelser.


MARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Information som lämnats till PBM används bland annat för att PBM genom marknadskommunikation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden. Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information.

För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på de personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till PBM samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register. Vi använder uppgifterna och profileringsanalysen för att ge:

  1. Anpassade erbjudanden till samarbetspartners och framtida medarbetare utifrån intresse och behov
  2. Information baserad på uppgiftslämnarens preferenser, beteende, behov och profil

De som delgett oss sina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter de har lämnat till PBM inte ska användas för marknadskommunikation. Detta görs enklast genom att kontakta oss här.


INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

PBM samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen för

  1. Aktiviteter på PBMs webbplats och sociala medier
  2. Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till PBM
  3. Offentliga register för uppdatering av övriga uppgifter

SAMTYCKE 

Vid första registrering hos PBM begär vi en tvåstegs-bekräftelse (double opt-in) för att säkerställa att informationen är korrekt och för att utan tvekan ha samtycke innan behandlingen av uppgifterna börjar. Uppgiftslämnare kan samtycka genom att exempelvis godkänna våra villkor elektroniskt.

Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer PBM inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem. Inom 30 dagar kommer PBM radera uppgifterna, om de inte måste sparas för bokföringsändamål.INFORMATION OM PERSONUPPGIFTERNA

I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till PBM får de information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart de ska vända sig vid frågor. 

Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. PBM kommer på den uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. De som har frågor om PBMs hantering av personuppgifter kan kontakta oss här.


TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA

Inom PBM ska så få som möjligt ha tillgång till de personuppgifter vi lagrar. PBMs uppgifter kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för PBM eller medarrangörens deltagande. Ett begränsat antal av PBMs medarbetare har tillgång till PBMs personuppgifter om samarbetspartners eller framtida medarbetare.


GALLRING

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.


SÄKERHET

De uppgifter som anförtros PBM behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför PBM, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”. Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring genom att kontakta oss här.

Vänliga hälsningar

PBM Sweden